KARMEL

Třetí část:1

Kritéria pro rozvržení tereziánské četby a konkrétní návrhy

I. Kritéria pro rozvržení četby spisů sv. Terezie

32. První kritérium nám poskytuje osobní duchovní zkušenost matky Terezie. Od svého obrácení nabývala, opírajíc se pevně o vnitřní modlitbu, zkušenosti stále se prohlubujícího setkávání s osobou Ježíše Krista, v něhož věřila, kterého milovala a do nějž vkládala svou naději. S jeho pomocí pronikla do života Nejsvětější Trojice a jeho prostřednictvím se oddala službě církvi, cvičením se v apoštolsky a misijně zaměřené kontemplaci. Proto i nás musí naše četba uvádět do Krista, volat ke kontemplaci jeho tváře a pobízet k tomu, abychom se stali jemu podobnými a dokázali jej tak zvěstovat jako Slovo z pozice svědků jeho lásky.

33. Na druhém místě, se zřetelem na moc Božího slova a Písma svatého v tereziánské zkušenosti a ve shodě s tím, jak je znovu doceňováno Boží slovo v životě a poslání církve (srov. Biskupská synoda, říjen 2008), je třeba nabídnout takovou četbu Tereziiných děl, která by vycházela z biblické perspektivy, jež je v tereziánském pojetí úzce spojená s liturgií, „zdrojem a vrcholem duchovního života“ (SC 10).

34. Na třetím místě, vyjdeme-li z jedinečného Tereziina zakoušení církve, je možné jako další klíč k četbě jejích spisů navrhnout vnímání potřeb dnešní církve a snahu na ně odpovědět v oblasti spirituality a evangelizace, přičemž lze vyjít ze tří souřadnic pokoncilní ekleziologie, které byly shrnuty v dokumentu Vita consecrata: zasvěcení, společenství a poslání.

35. Díla svaté Terezie od Ježíše popisují styl bratrství, který je zvlášť významný pro naši moderní společnost, poznamenanou individualismem, kde je zapotřebí stále zřetelnějších známek společenství, které by hlásaly univerzální bratrství prostřednictvím života, naplněného chudobou, čistotou a poslušností: „Rozhodla jsem se udělat to maličko, co jsem mohla, to je následovat evangelijní rady s veškerou dokonalostí, jaké jsem schopna, a vynasnažit se, aby těch několik málo sester, co jsou zde, dělalo totéž, v důvěře ve velkou dobrotu Boží, která nikdy neopomene pomoci tomu, kdo se pro Něj rozhodne opustit všechno“ (CV 1,2; srov. VC 87).

36. Další kritérium pro četbu poskytuje apoštolský a misijní rozměr, který vyzařuje ze života a děl světice. Přičemž je třeba zdůraznit její prožívání velikonočního tajemství jako zdroje veškeré evangelizace a apoštolskou službu, kterou dnes církev vyžaduje od zasvěceného života, jak je zřejmé ze třetí části dokumentu Vita consecrata, nazvané „Služba lásky“.

37. A konečně, jelikož jsme přesvědčeni, že díla světice obsahují poselství platné pro naši dobu a pro všechny kultury, pobízíme k tomu, aby byla čtena s očima otevřenýma pro dnešek, s novou náboženskou a kulturní citlivostí, při stálém vědomí rozdílných kulturních a náboženských souvislostí, jak je do nich náš Řád zasazen. Rámcem této četby může být vize, rozvinutá v dokumentu generální kapituly z roku 2003: Na cestě se svatou Terezií od Ježíše a svatým Janem od Kříže: vracet se k podstatnému, 60–64; 74–78.

II. Konkrétní návrhy

38. Navrhujeme číst od 15. října 2009 do téhož data roku 2014, každý rok, jak osobně, tak v komunitě, jedno z děl svaté matky Terezie od Ježíše, s pomocí průvodce vypracovaného komisí, jež bude k tomu jmenována definitoriem.2 Tam, kde je to možné, bude komunitní četba doplněna [liturgickým] slavením, týdny spirituality, mezioborovými kongresy o Tereziiných dílech atd. V každém případě se budou v jednotlivých oblastech konat každoroční setkání za účelem sdílení a zhodnocení výsledků projektu.

39. Řád četby tereziánských děl bude následující: Kniha života (2009–2010), Cesta dokonalosti (2010–2011), Kniha o založeních (2011–2012), Vnitřní hrad (2012–2013), Duchovní relace, BásněDopisy (2013–2014).

40. Cílem, který jsme si předsevzali, je, abychom prostřednictvím naslouchání slovu svaté Terezie dosáhli – osobně i v komunitách – posílení naší křesťanské existence na biblickém a evangelijním základu a obohacení našeho života z víry ve společenství s církví. Jako Tereziini soudobí adresáti musíme i my být schopni konstatovat, že nám plody kontaktu s jejími spisy napomáhají ke zlepšení našeho života jakožto bosých karmelitánů, s podobnou účinností, jakou svatý Řehoř připisoval Písmu, které „roste s tím, kdo je čte,“ úměrně víře a lásce čtenáře. Z tohoto důvodu se naše četba bude řídit spíše tím, co je v Tereziiných spisech opravdu podstatným pro náš život, než nějakým systematickým zájmem.

41. Definitorium vytvoří ústřední komisi, jejímž hlavním úkolem bude jednak vypracování průvodců či pomůcek k četbě na každý rok, jednak podporování, koordinace a propagace iniciativ, které vzniknou v různých oblastech.

42. Rozšíříme náš okruh čtenářů (děl svaté Terezie) z jednotlivců a komunit i na bosé karmelitky, sekulární řád, tereziánskou rodinu a laiky, a to za účelem obohacení tohoto čtení. Aby se tak v našich komunitách a v okruhu naší pastorace podnítila četba děl svaté Terezie, spojená se sdílením.

43. Budou vytvořeny internetové stránky, určené k šíření spisů matky Terezie, aby se tak umožnila jejich co nejsnazší četba i pomocí nových technologií.

44. Podpoříme nárůst potenciálu Ávily jako centra přijímání poutníků, zvláště mladých, na základě iniciativy generálního definitoria a ve spolupráci s konventem „La Santa“ – rodným domem svaté Terezie – s Pyrenejskou konferencí provinciálů a s CITeS. Je třeba zde poskytnout pastorační nabídku, která by mohla být rozšířena i na další významná tereziánská místa a která by zahrnovala poutě, dny formace a modlitby atd. V tomto smyslu také Světový den mládeže, který se uskuteční v roce 2011 v Madridu, pojmeme jako příležitost k šíření poznání postavy a díla svaté Terezie.

45. Tuto pastorační nabídku ještě doplníme – s přispěním dalších formačních center Řádu, jako je Teresianum, pomocí iniciativ kulturního a vědeckého rázu, prostřednictvím kurzů a kongresů, setkání a seminářů pro odborníky, překladatele a badatele, věnující se svaté Terezii. Budou vypracovány konkrétní programy, realizovatelné v různých oblastech a centrech studia spirituální teologie atd.

46. Alespoň jedenkrát v průběhu následujícího šestiletí bude uspořádáno mimořádné definitorium, které by mezi tématy k projednání počítalo rovněž se zhodnocením účinnosti tohoto plánu četby.

47. Pokročíme k vypracování kritického znění (textus receptus) spisů svaté Terezie, stejně tak jako dalšího postupu (modus operandi) při začleňování nových textů, zvláště pokud jde o dopisy a další fragmenty, které by mohly být nalezeny, aby se mohl sjednotit způsob citací v originálním textu i v překladech. Definitorium se bude muset co nejdříve ujmout tohoto závazku, poté co jej projedná s odborníky a vydavateli.

48. Definitorium podpoří vydávání děl svaté Terezie v různých jazycích, v popularizačních a ekonomicky dostupných podobách.

Závěr

49. Opírajíce se o zkušenost s živým Bohem, který nás stvořil ke svému obrazu a podobě a který si učinil příbytek v nitru každé osoby, chceme obnovit vědomí našeho charizmatu ve službě církvi a lidstvu dneška plánovitě rozvrženou četbou spisů Terezie od Ježíše. Toužíme znovu prožívat a sdílet tereziánské hodnoty: Tereziin smysl pro Boha a pro člověka, jejího ducha modlitby a její otevřenost pro události našeho světa, její zodpovědnost vůči církvi a jejího apoštolského ducha. A konečně se k ní chceme také přidat a společně kontemplovat krásu „duší, kterými se tolik kochá Pán“ (7H 1,1), počínaje obnoveným uvědomováním si důstojnosti každého z nás. Takto zároveň budeme pohlížet na dnešního člověka pozitivně a plni naděje a zaujmeme tvůrčí postoj jak při budování království Ježíše Krista, tak při hlásání nového nebe a nové země. „Velikost Boží nemá konce, ani jeho díla jej nebudou mít“ (tamtéž). Bůh nepřestal jednat a je i nadále Pánem dějin. Proto chceme, aby se toto vše stalo velkým příspěvkem, který se tereziánský Karmel cítí povinen nabídnout k tomu, aby i muži a ženy 21. století byli mystiky, lidmi, kteří zakusili Boha, objevili smysl svého života a chtějí jej předávat svým současníkům.

Modlitba ke svaté Terezii od Ježíše

 

Svatá matko Terezie od Ježíše,
ty ses zcela vydala službě lásky:
nauč nás kráčet cestou vnitřní modlitby
rozhodně a věrně,
s pozorností upřenou k Pánu, trojjedinému Bohu,
stále přítomnému v nejniternějším středu našeho bytí.


Posilni v nás základ
pravé pokory,
obnovené odpoutanosti,
a bezpodmínečné bratrské lásky,
ve škole Panny Marie, naší Matky.


Uděl nám svou vroucí apoštolskou lásku k církvi.
Kéž je Ježíš Kristus naší radostí,
naší nadějí a naší silou,
nevyčerpatelným Pramenem
nejniternější důvěrnosti.


Požehnej naší velké karmelitánské rodině,
nauč nás modlit se z celého srdce spolu s tebou:
„Jsem Vaše, Pane, pro Vás jsem se narodila.
Co se mnou uděláte?“

Amen.

Připomínáme

01 čvn 2024;
09:00 - 13:30
Setkání terciářů Praha - Liboc
03 čvn 2024;
18:00 - 21:00
Setkání terciářů Velké Meziříčí
10 čvn 2024;
17:30 - 19:30
Setkání terciářů Brno
12 čvn 2024;
00:00
bl. Hilarius Januszewski, mučedník
14 čvn 2024;
00:00
sv. Elizeus, prorok

Kalendář

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení