KARMEL

Seznam článků

DEKRET

Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života
Prot. n. C. 52-1/2003

Generální převor karmelitánského řádu po předchozím souhlasu své rady předložil Apoštolskému stolci text Řehole karmelitánského třetího řádu neboli Sekulárního karmelitánského řádu blahoslavené Panny Marie Karmelské s žádostí o její schválení.

Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života uvedený text pozorně prozkoumala a tímto dekretem ho schvaluje a potvrzuje podle exempláře v italském jazyku, který se uchová v jejím archivu, a při zachování toho, co se má podle práva zachovat.

Členové Sekulárního karmelitánského řádu ať s Marií, Královnou Karmelu, kráčejí stezkami dějin, pozorní vůči opravdovým potřebám lidí, a jsou stále ochotni sdílet s Pánem oběť kříže a zakoušet s ním pokoj nového života!

Tímto se ruší jakékoli (dosavadní) odlišné ustanovení.

Dáno ve Vatikánu 11. dubna 2003.

† Piergiorgio Silvano Nesti, CP
sekretář
  Eduard kardinál Martínez Somalo
prefekt

Vyhlašovací dekret

Generální kurie řádu karmelitánů
Prot. n. 115/2003

Mým drahým karmelitánským spolubratřím a spolusestrám!

Text Řehole třetího řádu, který je mi potěšením vám předložit, má za sebou dlouhou historii. Zdá se, že první text byl sepsán blahoslaveným Janem Sorethem v roce 1455. Právě jemu adresoval v roce 1451 papež Mikuláš V. slavnou bulu „Cum nulla“ a oficiálně tím schválil laické členy v řádu, žijící naši spiritualitu v podmínkách pro ně specifických.

Po Druhém vatikánském koncilu bylo rozhodnuto přizpůsobit Řeholi třetího řádu době. Tento proces trval víc než třicet let a zapojilo se do něj mnoho karmelitánských laiků. V roce 1995 po generální kapitule jmenovala generální rada mezinárodní komisi s úkolem dohlížet na závěrečnou fázi tohoto přizpůsobení. V průběhu jubilejního roku 2000 byl nový text předložen účastníkům setkání karmelitánských laiků, konaného v Římě, a vznesené připomínky byly zapracovány do závěrečné předlohy. Nová generální rada, zvolená na generální kapitule v roce 2001, sepsala závěrečné znění dokumentu, aby byl předložen Svatému Stolci ke schválení. Nový text byl schválen 11. dubna 2003.

Šlo o dlouhý proces, který však stálo za to podstoupit, protože nyní máme dokument, který pomůže karmelitánským laikům v jejich hledání, jak žít v poslušnosti vůči Ježíši Kristu. V listě „V zemi Karmelu“ jsem u příležitosti 550. výročí papežské buly „Cum nulla“ napsal: „Řehole sv. Alberta je charismatický dokument, který tvoří základ všech forem karmelitánského života. V tomto krátkém textu nacházíme v zárodku základní prvky karmelitánského charismatu. Ty byly rozpracovány v průběhu let, která následovala. Karmelitánskou tradici obohatil život velmi mnoha osob, zvláště těch, které dnes ctíme jako světce. Ti, kdo jsou povoláni žít podle karmelitánského způsobu, ovlivňují nějakým způsobem tradici a předávají tento způsob života dalším... Karmelitánští řeholníci převádějí Řeholi svatého Alberta do své současnosti prostřednictvím Stanov. Stejně tak třetí řád má Řeholi, (...) která tak jako Stanovy řeholníků usiluje uvést karmelitánský ideál v soulad s nynějšími podmínkami těch, kdo se zavazují podle ní žít.“

Tímto dekretem tedy vyhlašuji Řeholi karmelitánského třetího řádu, známého také jako Sekulární karmelitánský řád blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Ať vstoupí v platnost od 8. prosince 2003. Doba, která zbývá mezi jejím vyhlášením a nabytím právních účinků (vacatio legis) bude obdobím vhodným ke studiu Řehole a k přizpůsobení místním statutům, dříve než se stane závaznou. Aby ji mohlo získat co nejvíce osob v co nejkratším čase, uskuteční se vyhlášení textu a jeho zveřejnění prostřednictvím internetu. Původním jazykem Řehole třetího řádu je italština a italský text bude mít určující význam v případě nejasností. Zodpovědnost za překlad do dalších dvou oficiálních řečí řádu, tedy angličtiny a španělštiny, a právě tak do portugalštiny a francouzštiny, nese generální kurie. Tyto překlady budou uveřejněny na internetových stránkách řádu, jakmile to bude možné, aby se velký počet karmelitánských laiků mohl seznámit s Řeholí třetího řádu jako se zdrojem inspirace pro jejich život v Karmelu.

Termíny vyhlášení Řehole (16. červenec) i jejího vstoupení v platnost (8. prosinec) byly vybrány tak, aby bylo zdůrazněno postavení Panny Marie, Naší Paní, v karmelitánském životě. Maria je Matka a Sestra všech karmelitánů, zasvěcených v řeholním životě i laiků. Ona nás všechny učí uvažovat o událostech v životě a rozpoznávat v našem světě působení Boží, abychom spolu s ní mohli oslavovat Boha. Kéž nás Panna Maria Karmelská vede v našem úsilí věrně následovat jejího Syna.

Dáno v sídle generální kurie 16. července 2003
o slavnosti Panny Marie Karmelské.

Joseph Chalmers, O.Carm.
generální převor

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení