KARMEL

KARMELITÁNSKÁ SPIRITUALITA

Eliášův pramen na hoře Karmel»Žít v poslušnosti vůči Ježíši Kristu a věrně mu sloužit s čistým srdcem a dobrým svědomím« je ústředním »záměrem« členů karmelitánského řádu a výchozím bodem i cílem spirituality Karmelu. Prakticky to znamená úsilí o život v Boží přítomnosti, bratrství a službu uprostřed lidu – to vše v poslušnosti Božímu slovu, které má »hojně přebývat v našich ústech i srdcích«. Duchovními vzory jsou nám prorok Eliáš a Panna Maria.

(citace: Karmelitánská řehole)

 

MODLITBA - SPOLEČENSTVÍ - SLUŽBACHARISMA KARMELU

Postihnout charisma určitého (řeholního) společenství znamená zachytit a definovat jeho »ducha«. Na půdě křesťanství jsou prostředky svatosti pro všechny stejné, ale to, jak se konkrétně žijí, jak jsou akcentovány, a jejich vzájemný vztah určují charisma či spiritualitu konkrétního společenství. V Karmelu je kladen důraz na modlitbu, život ve společenství a službu, provázané pohledem hluboké víry (kontemplace). Zároveň ale každý člen vnáší do společného bohatství své vlastní dary a spoluutváří »ducha karmelitánské rodiny«. Proto současně platí, že »charisma Karmelu je skutečností, jež má tolik projevů, kolik je členů Karmelu«.

PROROK ELIÁŠ

Pohoří Karmel přitáhlo první poustevníky (včetně prvních karmelitánů) proto, že bylo spojeno se jménem a s působením proroka Eliáše (1 Král 17 – 2 Král 1). »Živý je Bůh, před jehož tváří stojím« (srv. 1 Král 17,1) je členům karmelitánského řádu vzorem života v Boží přítomnosti; »Horlivostí planu pro Hospodina, Boha zástupů« (srv. 1 Král 19,10) – součást řádového znaku – příkladem stále trvajícího zápasu o rozlišování mezi pravým Bohem a falešnými modlami a boje za práva chudých.

PANNA MARIA

První karmelitáni, žijící u Eliášova pramene na hoře Karmel, zasvětili oratorium, které zbudovali uprostřed svých pousteven a v němž se denně scházeli ke společnému slavení eucharistie (viz obr. v hlavičce), Panně Marii. Proto byli postupem času nazváni »bratry Blahoslavené Marie z hory Karmel«. Ve svém závazku »dnem i nocí rozjímat nad zákonem Páně« jim byla Maria, která »uchovávala Boží slovo ve svém srdci a rozvažovala o něm«, a je dodnes, vzorem i učitelkou.

Fragment textu řeholeTEXTY Z TRADICE

V této rubrice najdete texty především z karmelitánské tradice – minulé i současné. Mají Vám posloužit jako inspirace pro život modlitby, příp. k orientaci v těžkostech, na které každý z nás při úsilí o hlubší křesťanský duchovní život naráží. Seskupené texty významnějších autorů, příp. tematických celků si můžete otevřít v podkategoriích nazvaných jejich jmény v dolní části stránky.

SVATÍ KARMELU

Ovocem žité autentické křesťanské spirituality je svatost života. V této rubrice Vám nabízíme životopisy světců a světic všech větví karmelitánského řádu, kteří byli oficiálně blahořečeni nebo svatořečeni církví, jakož i známé údaje o patronech karmelitánského řádu. Životopisy některých nekanonizovaných bratří a sester najdete v rubrice „Texty z tradice“ v podkategoriích nazvaných jejich jmény.

 

 

Abecední seznam svatých Karmelu

 

Kalendář

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení